Pewien klasyk kiedyś stwierdził „jak nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze”. Tylko w ten sposób możemy wyjaśnić ogromne trudności, na jakie napotykają mieszkańcy i Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo (SMGT), w uzyskiwaniu informacji publicznej. W jaki sposób i dlaczego są skrywane informacje dotyczące najistotniejszych spraw naszej Gminy? Obnażamy to na przykładzie nieprawidłowości zwiazanych ze sprzedażą tzw. Wioski Żeglarskiej w Rewie.

Przejdźmy do sedna sprawy.

W sierpniu 2011 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo obejmującej teren t/z „Wioski Żeglarskiej” w Rewie.

Fakt ten wywołał wiele kontrowersji i wątpliwości. Przed podjęciem uchwały o zgodzie na sprzedaż, wówczas jeszcze jako mieszkaniec gminy wystąpił do Wójta Jerzego Włudzika z podaniem do wiadomości rady, obecny Prezes SMGK Henryk Palczewski (załącznik nr 8 ). Po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży „Wioski Żeglarskiej” wystąpił o dostęp do aktu notarialnego dotyczącego powyższej transakcji. Oczywiście, aby uzyskać zgodę na możliwość otrzymania kopii aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze musiało wydać decyzję (załącznik nr 9 ) w wyniku, której Wójt zezwolił na przesłanie kopii aktu notarialnego (załączniki: 10, 11, 12, 13, 14, 15).

Po dokonanej analizie aktu i jego szczegółów, pracując już wspólnie w naszym stowarzyszeniu, odkryliśmy wiele ciekawych wątków, które prawdopodobniewyjaśniają dlaczego była odmowa otrzymania kopii tego aktu.

Analizę, wraz z załącznikami, przedstawiamy poniżej. Treść analizy wyjaśnia dużo, ale nie uwidacznia bitwy, którą już od 2003 r. prowadzili mieszkańcy Rewy (załącznik nr 16), żeby przeciwdziałać sprzedaży naszego bezcennego majątku, jakim między innymi była „Wioska Żeglarska”.

Bitwa być możezostała przegrana, ale to nie znaczy, że nawet po podpisaniu aktu notarialnego w sytuacji kiedy okazałoby się, że jest on podpisany w wyniku przestępstwa, sąd może go uchylić.

Wnioski wynikające z analizy aktu notarialnego sprzedaży „Wioski Żeglarskiej” w Rewie

Strata w wyniku zmiany porozumienia na pozyskanie działki 147/9. Wysokość straty 77 190,00 zł

W dniu 14 grudnia 2005 r. datowane na 03.11.2005 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Kosakowo, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jerzego Włudzika, a Spółką z o.o. Skipper,reprezentowaną przez Prezesa Zarządu (załącznik nr 1 ).

§ 2 porozumienia zawiera zapis: „Skipper Sp. z o.o. Oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatnezrzeczenie się prawa użytkowania do gruntów opisanych w § 1 ust. 2 pod warunkiem uzyskania gruntów zamiennych o takiej samej powierzchni, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym Zarządzie Urzędu Morskiego.”

W dniu 27 marca 2009 r. został zawarty „Aneks Nr 1 do porozumienia z dnia 03 listopada 2005 roku” (załącznik nr 2), który to aneks zmienił treść § 2 porozumienia na brzmienie:

Skipper Sp. z o.o. Oświadcza, że wyraża zgodę na odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kosakowo prawdo gruntu opisanych w § 1 ust. 2 pod warunkiem uzyskania gruntów zamiennych o takiej samej powierzchni, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym Zarządzie Urzędu Morskiego. Rozliczenie odszkodowania za przejęty na własność Gminy Kosakowo ciąg pieszo jezdny nastąpi łącznie z opłatą wynikającą z zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności terenu zajętego pod Wioskę Żeglarską w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego ze stosownym wnioskiem o zamianę prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.”

W wyniku zawartego aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 14.12.2015 r. oraz zawarcia aktu notarialnego Rep. A Nr 13180/2011 przed notariuszem Jackiem Warońskim w sprawie sprzedaży oraz ustanowienia hipoteki Gmina Kosakowo straciła77 190,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiątzłotych)

Strata powyższa powstała w wyniku nie dopełnienia przez WójtaGminy Kosakowo obowiązków wynikających z przysięgi jaką złożył (załącznik nr 3) obejmując urząd Wójta Gminy w treści, że „powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy …”.

W tym przypadku Wójt Gminy Kosakowo nie miał prawa podpisywać aneksu, a jedynie miał obowiązek wyegzekwować prawnie zapisy porozumienia. Działanie Wójta powinno się sprowadzić tylko do dokonania wpisu w księdze wieczystej działki 147/49 oznaczonej symbolem 0 37 KX w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa, w kwestii przejęcia zarządu nad działką, która jest drogą gminną.

W dniu podpisania aneksu tj. 27.03.2009 r. warunek polegający na tym, że gmina uzyska nieodpłatnie prawo do użytkowania działki 147/49 pod warunkiem uzyskania gruntów o takiej samej powierzchni, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym Zarządzie Urzędu Morskiego był już spełniony. Spółka z o.o. Skipper od dnia 17 listopada 2008 r. na mocy aktu notarialnego zawartego w kancelarii notariusz Beaty Necel w Pucku pod Rep.A 9655/2008 nabyła działkę 146/6 o pow. 791 m2 co zostało ujawnione w KW GD2W 00047689/8 w dniu 23 grudnia 2008 r. Podpisując aneks w dniu 27.03.2009 r. strony lub strona podały nieprawdę polegającą na oświadczeniu, że warunkiem będzie pozyskanie gruntu, który już został pozyskany, tym samym został naruszony Art.271 kodeksu karnego, który przewiduje karalność takiego czynu.

Konkludując powyżej przedstawione fakty wypływa jednoznaczny wniosek, że działanie dokonane przez Wójta Gminy polegające na zapłacie za teren, który Gmina Kosakowo miała przejąć nieodpłatnie jest naruszeniem kodeksu karnego w brzmieniu:

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nie wypełnienie obowiązku aktualizacji stawki podatku od nieruchomości utracony dochód:

16 255,34 zł

W czerwcu 2009 r. została wykonana wycena szacunkowa działek 147/50 oraz 147/48 o pow. 3730 m2 (załącznik nr 4) stanowiących obszar tz. „Wioski Żeglarskiej”, która jak powyżejpodano była w użytkowaniuwieczystym spółki z o.o. Skipper.

Według wyceny, wartość rynkowa prawa własności została określona na kwotę733 691,00 zł.

Zgodnie z art.77 i art.78 w zw. Z art 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Z 2004 r. Nr 261, poz 2603 z późn.zm.)wójt winien uaktualnić wycenę opłaty za użytkowanie wieczyste do kwoty 14 673,82 zł. tj 2% wartości wyceny zgodnie z art.72 ust.3 pkt 4a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z informacji uzyskanej od Wójta Gminy Kosakowo (załącznik nr 5) znak pisma: GGN,6826.2.2011.BŁ wynika że w piśmie „Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 6.546,15 zł.”

Z powyższych danych wynika że za lata 2010 i 2011 gmina powinna uzyskać opłatę łączną z użytkowania wieczystego w kwocie 29 347,64 zł. a uzyskałatylko 13 092,30 zł czyli utracony dochód tylko w okresie dwóch lat to 16 255,34 zł.

Nieupoważnione umorzenie podatku od nieruchomości strata 7 143,00 zł.

W dniu 17 marca 2011 r. na stronie www BIP gminy Kosakowa opublikowano plik „Wykonanie Budżetu Gminy w 2010 roku w oparciu o art. 37 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” (załącznik nr 6) w tabeli przedstawiającej wykaz podmiotów, którym rozłożono na raty lub umorzono podatek od nieruchomości widnieje „Skipper” Sp. zo.o., której umorzono podatek pd nieruchomości w wysokości 7 143,00 zł.

Wprawdzie wójt gminy jest upoważniony do umorzenia podatku, ale jest to obwarowane szeregiem okoliczności. W uzasadnieniu podano, że umorzenie nastąpiło ze względu na ważny interes podatnika.

Zgodnie zart. 67a § 1 ustawy ordynacja podatkowa, organ podatkowy (w przypadku pod. odnieruchomości Wójt Gminy), na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem postanowień art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

W związku z brakiem zdefiniowania pojęcia „ważny interes podatnika” należy odwołać się do licznego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowiska Ministerstwa Finansów. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 1998 r.11) w zakresie rozpatrywania wniosków podatników należy dokonać szczegółowej analizy ich zasadności. W związku z tym należy dokonać zbadaniasytuacji ekonomiczno – finansowej i wpływu, jaki będzie miała ulga podatkowa na poprawę stanu finansowego wnioskodawcy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Wydanie decyzji wymaga oceny materiału dowodowego, w tym również sprawozdań finansowych.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2010 r. jakie „Skipper” Sp. z o.o. złożyła w KRS (załącznik nr 7 ) jednoznacznie wynika, że spółka Skipper na koniec 2010 r. osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości netto 17 009,25 zł. co jednoznacznie wskazuje, że spółka nie była w sytuacji katastrofalnej, co by uzasadniało umorzenie podatku od nieruchomości w wysokości 7 143,00 zł.

Należy także zwrócić uwagę, że Spółka „Skipper” już w czerwcu 2009 r. miała złożony wniosek do Wójta Gminy Kosakowo o zamianę użytkowania wieczystego na własność , co wynika z pisma (załącznik 4), w którym stwierdzono, że wycena została wykonana na potrzeby projektu Uchwały Rady Gminy Kosakowo w sprawie podjęcia zamiany użytkowania wieczystego na własność. Z wyceny tej, którą w konsekwencji rada gminy nie przyjęła i nie wyraziła zgody na zbycie, jednoznacznie wynika, że spółka Skipper posiadała środki na zrealizowanie wniosku a więc musiała się liczyć z wydatkiem min. 246 521,00 zł, w związku z powyższymumorzenie podatku tym bardziej nie było uzasadnione.

Prawdopodobne nie dopełnienie obowiązków, przy sprzedaży po zaniżonej cenie terenów t/z. Wioski Żeglarskiej.

Sprawa sprzedaży została przedstawiona Wójtowi Gminy Kosakowo w piśmie z dnia 27.08.2011 r. (załącznik nr 8 ). Sedno sprawy przedstawia fragment pisma:

2. Kolejną wątpliwością, która powinna być przeanalizowana jest wartość wyceny sprzedawanych gruntów. Wycena biegłegoopiewa na około 1 200 000,00 zł. Wartość ta powinna być zweryfikowana z wyceną jaka była wykonana dla Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Gdańsku, który udzielił kredytu firmie Rubo Sp.z o.o. umową kredytową CRD/L/31192/09 na kwotę 5 000 000,00 zł. Umowa ta uzyskała poręczenie od spółki Skipper Sp.z o.o. poprzezustanowieniehipoteki w wysokości 7500 000,00 złwKW nr GD2W/00020005/5 oraz w KW nr GD2W/000 47689/8. (załączony wyciąg ze sprawozdania spółki Skipper) KsięgaGD2W/00020005/5 jest księgą dla sprzedawanych działek 147/48 i 147/50 o łącznej pow. 0,3750 m2 , natomiast księgaGD2W/000 47689/8 jest urządzona dla działki 146/6 opow.791 m2 , działka ta przylega do dwóch sprzedawanych przez gminę. Dla pełniejszej informacji podaję link do strony, na której można w łatwy sposób te informacje zweryfikować. http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Wobec przedstawionych powyżej informacji należy stwierdzić, że jeżeli bank Raiffeisen przyjął, iż może tymi hipotekami zabezpieczyć kredyt w wysokości 7 500 000,00 zł tz. można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że posiadał wycenę na kwotę jeszcze wyższą, gdyż powszechnie wiadomo, że dla ostrożności banki przyjmują do zabezpieczenia max. 80% wartości nieruchomości. Wobec powyższego nasuwa się wniosek, ze wycena, którą posiada Pan Wójt jest jaskrawo zaniżona.

Oczywiście mogły być jeszcze inne zabezpieczenia kredytu, ale w interesie gminy jest tą sprawę zweryfikować. Zdaję sobie sprawę, że Pan Wójt może jedynie prosić o przedstawienie wyceny nieruchomości zainteresowaną spółkę, gdyż bank takich informacji nie udzieli. Odmowa udostępnienia świadczyłaby o nieczystych intencjach strony. Problemów z dostępem do wyceny przedstawionej do banku w celu weryfikacji danych nie będzie miało CBA czy ABW, ale nam wspólnie chodzi o załatwianie naszych spraw u nas w gminie.” (załącznik nr 17)

Z powyższego fragmentu pisma nasuwa się wniosek, że należałoby zweryfikować obie wyceny, gdyżjedna z tych wycen albo i obie są niedokładne.

W przypadku wycen dokonanych na zlecenie gminy Kosakowo należy zwrócić uwagę, że wycena z 12 sierpnia 2011 r. jest o 84,60 % wyższa od wyceny z czerwca 2009 r. Faktem powszechnie znanym i łatwym do zweryfikowania w statystykach jest fakt iż w tym okresie aż do chwili obecnej ceny działek i nieruchomości spadają a już na pewno nie rosną. Powyższe jednoznacznie świadczy, że wycena dokonywana na rzecz gminy była prawdopodobnie dokonywana nierzetelnie, natomiast była wykonana „według zapotrzebowania” a nie według stanu faktycznego.

Teren Wioski Żeglarskiej w Rewie jest terenem unikatowym i wartość tego terenu nie może być równorzędna cenie 1 m2 przeciętnej działki na terenie gminy Kosakowo!

Przedstawione materiały są pierwszymi, które rozpoczynają realizację celu sformułowane w § 6 pkt a. Statutu Stowarzyszenia Mieszkańcow Gminy Kosakowo, mówiącego o działaniu „na rzecz społeczności lokalnej – tworzenie lokalnej wspólnoty społecznej zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego i ekorozwoju;”

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.