shadow

Wójt narusza, rada lekceważy ustawę „antykorupcyjną”

Wczorajsza sesja (29.10.2015 r.) po raz kolejny potwierdziła, że układ trzyma się mocno. Na nic wezwania o przestrzeganie prawa, jeżeli za wszelką cenę należy utrzymać obecnego wójta u władzy.

Pocieszające jedynie jest to, że mamy sądy, które wprawdzie działają długo, żeby nie powiedzieć opieszale, ale za to pilnują obowiązującego prawa.

W przypadku, z którym mamy do czynienia pozostał jedynie sąd. Wprawdzie w tej sprawie powinien zadziałać wojewoda, ale nie wiadomo z jakich przyczyn tego nie czyni. Niektórzy mówią, że może to być stara przyjaźń z lat wspólnego członkostwa w jednej z partii, której dzięki opatrzności pozbyliśmy się ponad 26 lat temu. My znając prawość obecnego wojewody nie dajemy wiary tym insynuacjom skłaniając się w kierunku tłumaczenia ogromem pracy związanej z kampanią wyborczą.

Zobaczymy co zdecyduje sąd, do którego w dniu dzisiejszym złożona została skarga na Radę Gminy, która miała obowiązek podjąć stosowną uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta.

Poniżej zamieszczamy filmik z obrad nad złożonym wnioskiem oraz oryginał skargi do WSA, wraz z dokumentami, które wyświetlają się po kliknięciu na zaznaczone kolorem niebieskim linki.

Jacy radni takie przestrzeganie prawa.

 

SKARGA

na bezczynność Rady Gminy Kosakowo

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 101 a. ust. 1 w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wnoszę o wezwanie Rady Gminy Kosakowo do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu wójta gminy Kosakowo w trybie art. 492. § 2 kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. w związku z naruszeniem przepisów art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Rada Gminy w dniu 29.10.2015 r. oddalając moje wezwanie i nie podejmując uchwały w konsekwencji narusza mój interes prawny, polegający na pozbawieniu mnie czynnego i biernego prawa wyborczego, które posiadam na podstawie Art. 10 § 1 ust. 3 oraz Art. 11 § 1 ust. 6.

UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2015 r. zostało przesłane droga mailową wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, związanego z niepodjęciem uchwały o uchyleniu mandatu wójta gminy Kosakowo w związku z naruszeniem art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (ustawaantykorupcyjna).

Dowód: Zał. nr 1 Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

              Zał. nr 2 Potwierdzenie odbioru maila rada gminy.

Zgodnie z ustawą kodeks wyborczy art. 492 § 2 Rada Gmin miała obowiązek w ciągu 30 dni podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu w przypadku gdy zasiadanie w radach nadzorczych spółek nie odbywa się na podstawie skierowania przez upoważnione organy.

Z treści art.6 ustawy „antykorupcyjnej” zakaz zasiadania w radach nadzorczych nie dotyczy osób wymienionych w Art.2 pkt 1,2 i 6-10, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego przy czym osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż 2 spółek z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.

W chwili obecnej wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik zasiada w dwóch radach nadzorczych:

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczona odpowiedzialnością KRS: 0000126973

Dowód: Zał. nr 3 wydruk KRS: 0000126973 z dnia 30.10.2015 r.

 1. Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Upadłości Likwidacyjnej KRS: 0000287038

Dowód: Zał. nr 4 wydruk KRS: 0000287038 z dnia 30.10.2015 r.

Wójt Jerzy Włudzik w piśmie z dnia 19.08.2015 r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Kosakowie, poinformował, że do :

 • rady nadzorczej spółki PEWiK został zgłoszony przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki.

 • rady nadzorczej spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo został „desygnowany przez reprezentanta Gminy Miasta Gdynia”.

Dowód: Zał. nr 5 kopia pisma Wójta Jerzego Włudzika

Jakkolwiek powyższa informacja może być zgodna z prawdą nie dotyczy ona jednak obecnej kadencji rad nadzorczych.

Kodeks Spółek Handlowych w Art.216. § 1 określaCzłonków rady nadzorczej powołuje się na rok, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

W przypadku umowy spółki PEWiK w § 17 zawarto zapis Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Dowód: Zał. nr 6 umowa spółki PEWiK

Podobnej treści zapis zawarto w umowie spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

w § 15 pkt. 1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.

pkt. 2 Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.

Dowód: Zał. nr 7 umowa spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Na potwierdzenie faktu, że w obecnej kadencji rad nadzorczych, która jako trzy letnia musiała się rozpocząć w ostatnich pięciu latach, organy na które powołuje się Jerzy Włudzik przesłały stosowne pisma, dotyczące odpowiedzi na pytanie kogo wskazywały do rad nadzorczych.

Komunalny Związek GminDolina Redy i Chylonki pismem z dnia 28.08.2015 r. oświadczył, że nie wskazywał nikogo w okresie ostatnich 5 lat do rady nadzorczej spółki PEWiK.

Dowód: Zał. nr 8 odpowiedź KZG Dolina Redy i Chylonki

Prezydent Miasta Gdynia pismem z dnia 16.09.2015 r. w odpowiedzi na pismo

o dostarczenie dokumentów w którym upoważniony organ statutowy miasta Gdyni, wskazał do objęcia stanowiska w zarządzie lub radzie nadzorczej Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo

Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej poinformował, że żaden organ statutowy Miasta Gdyni nie wskazywał pisemnie osób, które miałaby zasiadać w zarządzie bądź radzie nadzorczej wyżej wymienionej Spółki.

Dowód: Zał. nr 9 odpowiedź Prezydenta Miasta Gdyni

Biorąc pod uwagę, że na sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29.10.2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, związanego z niepodjęciem uchwały o uchyleniu mandatu wójta gminy Kosakowo w związku z naruszeniem art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne zostało oddalone powyższa skarga jest zasadna.

Dowód: Zał. nr 10 nagranie video głosowania wniosku, którego dotyczy skarga.

…………………………

Henryk Palczewski

Skargę złożono w 2 egzemplarzach wraz z 2 szt CD zawierającymi załączniki nr:

 1. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 2. Potwierdzenie odbioru maila rada gminy.

 3. Wydruk KRS: 0000126973 z dnia 30.10.2015 r.

 4. Wydruk KRS: 0000287038 z dnia 30.10.2015 r.

 5. Kopia pisma Wójta Jerzego Włudzika.

 6. Umowa spółki PEWiK

 7. Umowa spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

 8. Odpowiedź KZG Dolina Redy i Chylonki

 9. Odpowiedź Prezydenta Miasta Gdyni

 10. Nagranie video głosowania wniosku, którego dotyczy skarga.

Author

admin

Related Posts

Komentarze

 1. Aleksandra    

  Ten pan prawnik też jest cwany. Odkrywa tylko część prawdy. Nie udziela wyczerpujących wypowiedzi.
  Czemu nie opisał całej procedury wydawania zarządzenia zastępczego?

  Przepis art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa przypadki, w których wojewoda ma prawo, a zarazem obowiązek wydania zarządzenia zastępczego.

  Wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze m.in. w sytuacji, gdy rada gminy nie podejmuje uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), pomimo, że z odpowiednich przepisów wynika obowiązek podjęcia takiej uchwały.
  Przed podjęciem przedmiotowego zarządzenia wojewoda wzywa radę gminy do podjęcia uchwały w terminie 30 dni od dnia ww. wezwania.
  Może on wydać zarządzenie zastępcze jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne. Przy czym bezskuteczność nie oznacza jedynie milczenia organu stanowiącego gminy ale również podjęcie uchwały nie czyniącej zadość wezwaniu (o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu).

  Tyle w temacie, Państwo bezRadni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.