shadow

Mieszkańcy Rewy kontra żeglarze

Konflikt, którego nie powinno być.

Żeglarze walczą o możliwość rozwoju swojej bazy, mieszkańcy w poczuciu krzywdy, że zabiera się im ostatnie tereny ogólnodostępne. Wszystko to dzieje się w przełomowym momencie, o którym nikt do tej pory nie poinformował mieszkańców.

Po cichu bez rozgłosu proceduje się zmianę miejscowego planu w centrum Rewy.  Ostatni skrawek przeznaczony w planie na teren zieleni ekologiczno-krajobrazowej

o pow. 0,86 ha ma być zamieniony na teren usług turystycznych, czyli pod zabudowę.

Teren idealnie nadający się na „małe centrum sportowe” z jakim „szedł” do wyborów radny Marcin Kopitzki, a teraz walczy o nie jak Ordon na reducie, tylko nie tam gdzie powinien.

Czyżby Przewodniczący Rady nie wiedział o takiej zmianie ?

Do najbliższego piątku tj. 06.10.2017 r. można składać uwagi do planu, którego fragmenty przedstawiam na załączonym rysunku. Uwagi do planu może składać każdy, nie tylko mieszkańcy Rewy, ale całej gminy a nawet kraju.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo będzie składało uwagę, bo jako mieszkańcy naszej gminy musimy w jakiś skromny sposób pomóc rewianom, bo jak zauważyliśmy nikt w tej sprawie ich nie informuje. Kopia naszego pisma w załączniku oraz wzór edytowalny dla każdego, który może posłużyć każdemu komu miły rozsądek.

Oczywiście pomagamy także sobie, bo odwiedzając często Rewę chcemy mieć możliwość dodatkowego miejsca do spacerów, a także dodatkowy parking i to w samym centrum. Zmiana planu będzie bezpowrotna, a drugiego takiego terenu w Rewie już nie ma.

Pomóżmy wszystkim zainteresowanym zatrzymać tę skrajnie niekorzystną zmianę.

Henryk Palczewski

Linki do pomocnych materiałów:

  1. Ogłoszenie o wyłożeniu http://www.bip.kosakowo.pl/upload/dokumenty/2017-08-11-12-48-10_39_40990.pdf
  2. Projekt uchwały z uzasadnieniem http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/10/wylozenie-Projekt-uchwały-z-uzasadnieniem-Rewa_112.pdf
  3. Rysunek planu http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/10/wylozenie-Rysunek-MPZP_Rewa_112_.pdf
  4. Prognoza i opinia RDOŚ http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/10/wylozenie-Prognoza_Rewa112_pon_uzgodnienie_RDOŚ.pdf
    1. Pismo złożone przez SMGK http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/10/Uwagi-do-planu.pdf
    2. Wzór pisma dla mieszkańców http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/10/Uwagi-do-planu-wzór-dla-mieszkańców.doc

Uwaga: Art. 18. 1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 pkt 9.

2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.

3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.