shadow

Zamiast pomagać mieszkańcom, pomaga spółce PEWiK

Opublikowane na stronie FB Dębogórze Wybudowanie „Czyściec” pismo podpisane przez Zastępcę Wójta Marcina Majka, a skierowane do PEWiK Sp. z o.o., w sprawie zalewania domostw w Dębogórzu Wybudowanie, swoją treścią wskazuje, że to gmina jest odpowiedzialna za zaistniałą sytuację i czuje się w obowiązku ją rozwiązać pisząc do PEWiK jedynie: „zwracamy się do Państwa o podjęcie współpracy z gminą w celu zminimalizowania skutków […]”. 

Powyższe pismo spółka PEWiK może spokojnie zbagatelizować, bo zostało wprawdzie podpisane z upoważnienia wójta, ale nie wystawione z nagłówkiem Wójt Gminy Kosakowo tylko z nagłówkiem Referatu, nad którym bezpośrednio ma nadzór Wójt, co przedstawia załączony schemat organizacyjny.

Schemat organizacyjny urzędu

Można przypuszczać, że pismo zostało napisane samodzielnie przez podpisującego, bo sygnatura pisma nie zwiera bardzo istotnego elementu jakim są inicjały urzędnika przygotowującego treść.

Pismo, które na FB jest lajkowane, zostało odebrane przez mieszkańców jako dobry kierunek działania, niestety jest to tylko nieudolna próba propagandy i zdobywania elektoratu w najbliższych wyborach.

Nie mogę się zgodzić, że w ten perfidny sposób nadużywa się zaufania do władzy, która powszechnie uważana jest za kompetentną i działającą dla dobra mieszkańców, a w rzeczywistości pismami tego typu przykrywa się jej brak kompetencji i być może inne powiązania ze spółką.

Zgodnie z prawem PEWiK będzie jeszcze trochę przeciągał sprawę, żeby minęło 5 lat, po których będzie całkowicie zwolniony z odpowiedzialności. Wystarczy przeczytać artykuł pod linkiem http://www.kancelariasznajder.pl/index.php/aktualnosci/9-artykuly/229-naruszenie-stosunkow-wodnych-nowe-prawo-wodne a wszystko będzie jasne.

Wójt gminy powinien już dawno wydać stosowną decyzje nakazująca spółce PEWiK przywrócenie stanu pierwotnego sprzed naruszenia stosunków wodnych.

Art. 234 ustawy Prawo wodne, która weszła w życie w dniu 01.08.2017 r. 

1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

m 2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.

5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

Szanowni mieszkańcy to Wy jesteście władzą i żądajcie od swoich przedstawicieli działania dla Waszego dobra, a nie układania się z ludźmi, którzy Was wykorzystują.

Henryk Palczewski

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.