shadow

Ważny krok przybliżający nas do mariny „Nowa Holandia”, ale …

Nie ma wątpliwości, że bardzo nam zależy na szybkim zakończeniu procedury uchwalania studium. Niestety procedura może być zakłócona przez nasz sprzeciw odnoszący się do zapisów, które przy „okazji” znalazły się w projekcie uchwały. Zapisy, na które nie możemy się zgodzić odnoszą się do sprawy magazynowania gazu na terenie naszej gminy. Szeroko na ten temat stanowisko naszego stowarzyszenia przedstawiłem w art. pt. „Traktują nas prymitywnie … dlaczego ?”

W naszej ocenie przy okazji zmiany studium próbuje się przemycić bardzo groźne zapisy odnoszące się do rozwoju budowy kawern. Dokładniej chodzi o zapisy na

str. 16 projektu uchwały w brzmieniu jak poniżej (cały tekst pod linkiem studium http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/01/2017_11_2_-ZM.STUDIUM-_EKOMARINA.pdf

– Wykorzystywanie potencjalnych możliwości lokalizacji nowych magazynów gazu ziemnego, paliw płynnych, wodoru i powietrza w strukturach solnych w województwie (w paśmie Puck – Łeba i na po-łudnie od Gdańska) w celu zwiększenia strategicznych rezerw surowców energetycznych i bezpie-czeństwa energetycznego kraju:

– budowa kawernowego podziemnego magazynu gazu w gminie Kosakowo w złożu Mechelinki (inwestycja w realizacji).

Powyższe dwa zdania skopiowane z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 (link pod artykułem) str. 159 pkt.9 tabeli i zgodnie z nakazem zawartym w Art. 11 pkt 4) ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, znalazły się w projekcie uchwały o studium.

Jednakże jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Dbając o interes naszej gminy, musimy skorzystać precyzyjnie z zapisów planu wojewódzkiego. Szczególnie szkodliwe dla naszej gminy jest pierwsze zdanie, które w praktyce otwiera furtkę zezwalajacą na wykorzystanie całego złoża soli, które na naszym terenie ma pow. około 700 ha.

Cała nadzieja w naszych radnych, którzy nie będą aż tak gorliwi żeby przyjmować ten zapis, który zgodnie z oznaczeniem rangi zapisu literą „R”, może być ujęty w studium ale nie musi. Zapis ten nie jest rygorystyczny co określono na str. 9 planu

rekomendacjami („R”) – stanowiącymi zapisy nie będące ustaleniami i wytycznymi, których uwzględnienie w dokumentach planistycznych jest wskazane, ale brak ich uwzględnienia nie może stanowić o odmowie uzgodnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;”

Inaczej ma się sprawa ze zdaniem drugim mówiącym o budowie kawernowego magazynu gazu z zaznaczeniem (inwestycja w realizacji). Przy tym zapisie w planie wojewódzkim znajduje się literka „U” co określono jako ustalenie a więc ustaleniami – ściśle obowiązującymi, oznaczonymi w tekście Planu symbolem „U” i zaznaczonymi tłem szarym, wiążącymi gminy przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zarząd województwa przy

uzgodnienie projektu wymienionego dokumentu; należą do nich m.in. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zgodnie z art. 39, ust. 5 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;”.

Jednakże z racji, że w projekcie naszego studium już jest zapis o treści:

budowę PMG „Kosakowo”, mogącego efektywnie współpracować (przez połączenie gazociągiem wysokiego ciśnienia) z gazoportem zlokalizowanym na terenie Portu Północnego (dot. gazociągu w.c. zrealizowanego na terenie gm.Kosakowo, kierunek: Rumia-Wiczlino-Żukowo-Pruszcz Gd.-Port Północny),”

zdanie to może także zostać wykreślone bo praktycznie powiela zapis już istniejący, czym wypełnia wymóg ustawowy o zamieszczeniu ustaleń planu wojewódzkiego.

Jednakże dla sprecyzowania zapisu, że jest mowa o „inwestycji w realizacji” proponujemy w istniejącym zapisie po słowach PMG „Kosakowo” dodać słowa „ zgodnie z koncesją Nr 19/2001/m Ministra Środowiska z dnia 31.12.2001 r.”

Drobiazgiem”, na który należy zwrócić uwagę jest pomyłka, która mogłaby posłużyć jako pretekst do skarżenia uchwały jako podjętej niezgodnie z delegacją do jej uchwalenia. W podstawie prawnej podano, że jest to uchwała na podstawie uchwały nr XX/5/2016 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 stycznia 2016 roku, a powinno być na podstawie uchwały Nr XXIV/27/2016 Rady Gminy w Kosakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XX/5/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. Drobiazg, ale jak trzeba to nie takie drobiazgi obalały uchwały jeżeli komuś by na tym zależało.

Ponieważ nam zależy na jak najszybszym uchwaleniu studium, ale jednocześnie na zabezpieczeniu naszych interesów w walce z potentatem jakim jest PGNiG warto, żeby radni dokładnie rozpatrzyli powyższe uwagi.

Henryk Palczewski

Linki do materiałów:

  1. Traktują nas prymitywnie … dlaczego ? http://kosakowo.info/?p=4830
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2010

    http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/01/PZPWP-2030-30.12.2016.pdf

  3. Projekt uchwały studium http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/01/2017_11_2_-ZM.STUDIUM-_EKOMARINA.pdf

 

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.