shadow

Mogliśmy być pierwsi i wzorem, ale … sejm nas uprzedził

W cieniu zmian do kodeksu wyborczego zostały wprowadzone jeszcze ważniejsze zmiany do ustawy o samorządzie gminnym, które bezpośrednio dotyczą nas wszystkich.

Zmiany z całym przekonaniem popieramy, bo są one w dużym stopniu zrealizowaniem naszych postulatów, z którymi nie mogliśmy się przebić w naszej gminie. To co teraz wprowadza się ustawą, mogliśmy już mieć od paru lat,

i nie musiałbym np. nagrywać posiedzeń sesji w poczuciu naruszania naszego statutu, gdyż zgodnie z nim Rada Gminy nie wyraziła zgody na nagrywanie posiedzeń sesji i robię to do tej pory bezprawnie.

Podstawowa zmiana, dotyczy właśnie transmisji z sesji. Jak wszystkim wiadomo w naszej gminie nie ma transmisji na żywo jedynie są rejestrowane sesje przez TVKosakowo oraz nasze stowarzyszenie. Nasze nagrania ze względów technicznych są skromne i nie najlepszej jakości, ale za to są zamieszczone w internecie i każdy może je odtworzyć w dowolnej chwili. Nagrania TVKosakowo wprawdzie profesjonalne, ale odtwarzane w telewizji, która dociera tylko do nielicznych, posiadajacych światłowód, a nie zawsze czas na oglądanie w porze nadawania.

Nowe przepisy wprowadzają zapis – Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy […]”

Kolejna bardzo istotna zmiana wprowadza prawdziwą jawności głosowania, wprowadzając Art.14 ust. 2-4 w brzmieniu:

2. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.

4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.”;

jawność głosowań jest zmianą rewolucyjną jak na nasze warunki, kiedy to Przewodniczący Rady nie wykonuje podstawowego obowiązku i nawet nie podaje wyniku głosowania, a radni głosujący prawdopodobnie ze wstydu głosują przez lekkie skinienie ręką, czego nawet nie widać na nagraniach.

Inne pozytywne zmiany to:

  • wprowadzenie ustawowo budżetów obywatelskich, w naszej gminie może to dotyczyć kwoty ponad 400 tys. zł. (od red.nie mylić z funduszem sołeckim)
  • możliwość zakładania klubów radnych składającego się już z 3 radnych.
  • poprzedni punkt o tyle ważny, że klub radnych teraz ma prawo złożyć co najmniej 7 dni przed dniem sesji projekt uchwały, który przewodniczący rady jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji. Obecnie przed rozpatrywaniem projektu uchwał składanych przez radnych obowiązkowo musi wydać opinie Wójt w terminie 30 dniowym.
  • radny otrzymuje prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz

wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych,z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.”

Jak na obecne warunki to bardzo istotna zmiana, bo obecnie nawet Komisja Rewizyjna nie ma możliwości dostępu i kontroli naszej spółki PEKO.

  • interpelacje i zapytania radnych otrzymują teraz należytą powagę, poprzez przepis: „Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”

Jak to wygląda do tej pory, można przekonać się na nagraniach, kiedy to radni muszą składać interpelację w sprawie wyjaśnienia … dlaczego nie otrzymali odpowiedzi na składaną wcześniej interpelacje, a w końcu otrzymana odpowiedź upubliczniona mogłaby być dobrym materiałem do kabaretu.

  • zmieniono zapis art. 24f ust 2. przez co już nie może być sytuacji, że nasz wójt zasiada w radzie nadzorczej PEWiK, z którym jesteśmy delikatnie mówiąc w konflikcie interesów

  • wprowadzono obowiązek do dnia 31 maja przedstawienia radzie gminy przez wójta raportu o stanie gminy, ale co ważniejsze z punktu widzenia mieszkańców, a szczególnie naszego stowarzyszenia, wprowadzono obowiązek udzielenia głosu mieszkańcom w debacie nad tym raportem, co przy przeprowadzanych transmisji z obrad będzie szansą na przekazanie innej opinii niż ogólnie obowiązująca w obozie władzy.

  • wprowadzono możliwość składania projektów uchwał przez grupę, w przypadku naszej gminy co najmniej 200 mieszkańców, obecnie w naszym statucie ta liczba wynosi 500.

Zmiany wspaniałe, niestety jest tylko małe, ale … zmiany stosuje się dopiero w nowej kadencji.

Henryk Palczewski

Link do ustawy:

  1. USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/02/Zmiany-usrtaw.pdf

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.