shadow

Gratulując „małego”sukcesu, jak to Pani określiła, pozwalam sobie na parę uwag, które mam nadzieje wzmocnią argumentację i przekształcą „mały” sukces w wielki, na miarę oczekiwań mieszkańców.

Popierając Pani słuszne uwagi uważam, że należy je tak doprecyzować, żeby uniemożliwić doprowadzenie na sesji do chaotycznej dyskusji co jest w takich sytuacjach stosowaną metodą.

Zdając sobie sprawę, że być może nie oczekuje Pani akurat mojego wsparcia, o które Pani apeluje, to mimo tego odniosę się do trafnych spostrzeżeń, które zamieściła Pani na FB. Moje uwagi mają na celu przedstawienie propozycji takich zapisów uszczelniających, które doprecyzują regulamin.

 • Możliwość zaoszczędzenia 20 000,00 zł poprzez nie przydzielenie nagród z braku finalistów, o których mowa w regulaminie. Propozycja z mojej strony polega na zastąpieniu w §4 ust. 3 słów „może zwiększyć” słowem „zwiększy”
 • Zagwarantowanie w budżecie środków na fundusz stypendialny proponuję zabezpieczyć poprzez wykreślenie w § 1 Regulaminu ust. 2 (oczywiście odpowiednia zmiana ust. 3 na ust.2) w zamian przeredagowanie §1 uchwały polegające na wpisaniu po słowach „Gminie Kosakowo” słów „ustanawia się Gminny Fundusz Stypendialny oraz”. W uchwale dodatkowo należałoby wprowadzić § 2 z zapisem „Finansowanie Gminnego Funduszu Stypendialnego pochodzić będzie z budżetu Gminy Kosakowo oraz z dobrowolnych wpłat i darowizn. Finansowanie z budżetu gminnego nie może być mniejsze niż 92 000,00 zł.”
 • Dla uniknięcia arbitralnej decyzji w przypadku przydzielania stypendiów uczniom, którzy uzyskali tę samą ilość punktów, proponuję wprowadzenie w § 6 regulaminu w ust. 2 zmiany polegającej na dodaniu po słowach „liczbie punktów” słów „z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku”, a po słowach „poszczególnych kryteriach” dodać słowa „stypendium podzielone zostanie równo pośród uczniów z tą samą punktacją.” Pozostałe słowa po tej zmianie należy wykreślić.
 • Przy 3 osobowej komisji quorum 2 osób jest wystarczające, oczywiście w przypadku gdy zasady przyznawania stypendiów są precyzyjne i nie mają cech uznaniowości co jest wyeliminowane jeżeli będą przyjęte przedstawione powyżej propozycje.

  Inną sprawą jest to, że w tak małej komisji zawsze można ustalić termin, w którym wszyscy będą obecni. Na wszelki wypadek należałoby wprowadzić jeszcze zapis, że listę rankingową muszą podpisać wszyscy członkowie komisji.

 • Przyznawanie stypendiów tylko laureatom międzynarodowych konkursów jest prawdopodobnie z ostrożności, bo nie ma rozeznania co do ilości laureatów krajowych. Propozycji przy tej wątpliwości jest sporo, ale na tym etapie procedowania już jest za późno. Przy zapisie przedstawionym powyżej, że niewypłacone kwoty finalistom przechodzą na inne stypendia, tę wątpliwość likwiduje.

Powyżej odniosłem się do Pani uwag, ale przy okazji przedstawię swoje, które byłyby może bardziej szczegółowe i precyzyjne, gdybym znał je wcześniej. Dobrze, że dzięki Pani wpisowi na grupie w ogóle dowiedziałem się o tak ważnej sprawie.

 • Najważniejsza moja uwaga odnosi się do braku określenia okresu w jakim będą wypłacane stypendia. W § 4 regulaminu jest tylko zapis, że stypendia „przyznawane są za rok szkolny poprzedzający rok w którym uczniowie ubiegają się o stypendium” bez określenia czy stypendium wypłacane bedzie przez 10 czy 12 miesięcy. Ten szczegół wiąże się z kwotą jaka ma być przyznana na podstawie § 3 regulaminu i w przypadku 10 m-cy wynosi 41 000,00 zł. W tym przypadku proponowałbym wysokość funduszu określić na 2 razy wyższą kwotę, a radni powinni podjąć decyzję czy zostałaby zwiększona ilość stypendiów, czy ich wysokość lub jedno i drugie w ramach tego funduszu. Uważam także, że powinni być brani pod uwagę także studenci z naszej gminy, ale to już kolejna sprawa zależna od radnych.
 • Niezrozumiałym dla mnie jest § 5, który w sposób oczywisty jest dyskryminacją uczniów, którzy są w trudnej sytuacji finansowej i nie mogą z tego powodu podjąć nauki w trybie dziennym z dodatkowym obostrzeniem nauki o w szkołach publicznych. Z tego zapisu można by wnioskować, że wielu dobrze uczących się uczniów jest karana za to, iż nie stać ich na luksus nauki w szkołach dziennych publicznych. Mam osobiście takie przykłady i dla mnie jest to nie do wytłumaczenia dyskryminacja.
 • Kolejne zastrzeżenie dotyczy § 10 ust. 2, w którym przywołano §8 ust.1 pkt. 1 co by świadczyło, że do składania wniosków będzie upoważniony tylko jeden dyrektor. Nasuwa się pytanie kto i w jaki sposób będzie go wyznaczał. To samo dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 3, kto i w jaki sposób będzie wyznaczał „dyrektora jednej ze szkół”.
 • Określając precyzyjne zasady ustalania rankingu przyznawania stypendiów, § 10 pkt. 14 regulaminu powinien otrzymać brzmienie „Listę rankingową zatwierdza ostatecznie Wójt Gminy Kosakowo”, a § 10 pkt. 15 powinien być wykreślony.

Zastrzeżenie budzi także fakt, że w materiałach zamieszczonych w internecie nie ma wszystkich załączników, a jak wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”. Dotyczy to w szczególności braku załącznika nr 3, w którym mają być określone zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. a, punkty za „systematyczną działalność społeczną”. Przyznawanie punktów za takie kryterium i to „po uznaniu” przez członków komisji pachnie starymi czasami, w których to były jeszcze punktacje za pochodzenie. Wystarczy teraz tylko dopisać takie kryterium do punktacji i już będę czuł się o 50 lat młodszy. Oświadczam, że nie tęsknię za tamtymi czasami i nie życzę sobie nawet ich wspominania, a tym bardziej powrotu do zasad wówczas panujacych.

Pani Joanno, słusznie Pani w którymś miejscu napisała, „Skandal to mało powiedziane” bo to jest skandal, gdy na tej samej sesji ma być podejmowana decyzja o tak śmiesznych kwotach na stypendia bo zaledwie 0,055 % budżetu (41 tys. do 74,6 mln), a jednocześnie Rada będzie podejmować decyzję o wykupieniu w ogóle nam niepotrzebnej drogi za 146 311,00 zł o czym pisałem w art. pt. „Azbestowy dach przedszkola pozostanie, bo … wykupimy niepotrzebne drogi” http://kosakowo.info/?p=4994. Nie będzie to decyzja wypłaty odszkodowania bo tego prawo w tym przypadku nie przewiduje, tylko będzie to dobrowolna decyzja radnych i to w naszym imieniu. Chyba łatwo policzyć, że ta kwota mogłaby powiększyć przez 3,5 roku Gminny Fundusz Stypendialny do jego dwukrotności o czym napisałem wcześniej.

Dlaczego tak się dzieje ? Moja diagnoza jest prosta i sprowadza się do jednego stwierdzenia „ONI” są zorganizowani i mają wspólne interesy, a my mieszkańcy i to Pani wie najlepiej, jedni mądrzejsi od drugich, a „ONI” tylko się śmieją.

Z poważaniem

Henryk Palczewski

PS. Radzę przekonać chociaż jednego radnego, żeby przedstawił precyzyjne propozycje zmian i Rada musi je wówczas głosować, a ja filmując dokładnie uwiecznię kto kogo reprezentuje i oczywiście zamieszczę w internecie.

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.