shadow

Czy obronimy Radę przed urzędnikami ?

Kolejny dowód – URZĄD chce rządzić Radą

Przygotowane zmiany do statutu gminy, to kolejne dowody w jaki sposób obecne władze chcą manipulować prawami mieszkańców i radnych.

Zmiany do statutu w „dobrej” wierze, żeby pomóc radnym przygotowała pani sekretarz. Dziwnym trafem zmiany te w jednoznaczny sposób skierowane są w kierunku korzystnym dla Wójta i urzędników kosztem praw należnych mieszkańcom.

Na czy polega manipulacja ?

Sama pani sekretarz stwierdziła, że w statucie ujęła te zapisy ustawowe, które są najważniejsze (nie wiadomo dla kogo), gdyż z reguły zainteresowani sięgają po statut, a nie koniecznie po ustawę.

Właśnie takie stwierdzenie obnaża czemu ma służyć manipulacja polegająca na wybiórczym przeniesieniu zapisów ustawowych do statutu. Wpisanie tylko wygodnych zapisów, z pominięciem praw mieszkańców i radnych nie ma służyć oczywiście pozbyciu ich praw tylko ma służyć ukryciu ich w gąszczu ustawy, do której wielu sięga z obrzydzeniem, albo wcale.

O czym mowa ?

Trudno będzie zrozumieć skalę manipulacji dopóki nie odsłucha się całości dyskusji, ale postaram się to przedstawić na dwóch przykładach. Być może przykłady mało interesujące przeciętnego mieszkańca, ale jak widać istotne dla urzędników, którzy próbują je zastosować.

 • Proponowany zapis statutu „4. Projekty uchwał z inicjatywy komisji Rady, klubów radnych i radnych wymagają zaopiniowania przez Wójta Gminy w terminie do jednego miesiąca od dnia przekazania Wójtowi. Zapis w ustawie 6. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Wątpliwościom Pani Sekretarz nie było końca, bo jak to może być, że Wójt nie ma opiniować projektu uchwały i nie mieć jeszcze na to 30 dni.

Niestety taka jest prawda RADA UCHWALA a WÓJT WYKONUJE. Jeżeli rada uchwali niezgodnie z prawem, czy niewykonalną uchwałę to od weryfikacji tego jest WOJEWODA, do którego WÓJT może się zwrócić w trybie nadzorczym, a w kolejności nawet do sądu administracyjnego.

 • Kolejny przykład dotyczy tej samej materii, ale odnoszący się bezpośrednio do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zapisy proponowane przez urzędników:

  3. Projekt wnoszony z inicjatywy obywatelskiej:

2) przekazuje się do zaopiniowania radcy prawnemu lub adwokatowi pod względem zgodności z prawem,

3) przekazuje się do zaopiniowania Wójtowi pod względem merytorycznym,

4) podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy co najmniej

14 dni przed sesją,

5) jest prezentowany właściwym komisjom Rady przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2

pkt 2,

6) projekt na sesji Rady Gminy przedstawia właściwa komisja Rady.”

Ustawa na ten temat:

 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

 2. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.

  Wprawdzie w ustawie jest zapis: „5. Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.”, ale tylko w drodze uchwały, a nie w statucie i to powinno być korzyścią dla mieszkańców, a nie dla urzędników.”

Dla mnie najbardziej budującym w całej dyskusji był fakt, że mimo bardzo odległych poglądów na wiele spraw, w tej sprawie miałem i to obopólnie wspólny pogląd z radną Bożeną Roszak i to poparty zasadami tworzenia prawa, iż w statucie nie powinny być powtarzane zapisy ustawowe, a jedynie te, do których rada jest zobligowana ustawowo.

Nadzieja na zrozumienie hasła

Żeby Rada była Radą, a Wójt Wójtem” ciągle żywa.

Wybierzmy Radę niezależną od Wójta i urzędników

Henryk Palczewski

Linki do nagrań:

 1. Cz. 1 https://youtu.be/XXgC6M-pFh4

 2. Cz. 2 https://youtu.be/GI1cnXNYiK0

 3. Cz. 3 https://youtu.be/KvyyDQWS8k0

 4. Cz. 4 https://youtu.be/8iM_yuL5XEQ

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.